Referat af generalforsamling 20. februar 2019
Hent referatet her: download 
 

RINGSTED SPORTS RIDEKLUB

Referat af generalforsamling

Onsdag d. 20. februar 2019, kl. 19.00

Velkomst v/formanden

1. Valg af dirigent

Anne Johansen vælges som dirigent.

1a. Valg af stemmetællere

Birgitte og Brit Beck vælges som stemmetællere.

Uddeling af pokaler

Championatsvinder:

Sara Kubert

 

Dressur Hest:

Susanne Hjort

 

Dressur Pony:

Sara Kubert

 

Spring Pony:

Esther Seerdorf

 

Rideskole Dressur:

Nicolai Cens

 

Rideskole Spring:

Simone Allerelli

 

Holdridning:

Freja Dalgaard

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning

Vi er begyndt at sende nyhedsmail og informationer ud. Vi kunne godt ønske at der bydes lidt ind med opslag, historier, ting til salg mm. der kan komme med i nyhedsmailen.

Vores stævner kører godt. Flere starter og flere publikum kan altid ønskes.

Som nogle ved, så er Team Cabe til salg. For nogle har dette givet bekymring. Men fra rideklubbens side, kan vi oplyse, at hvis en ny ejer er interesseret, så ønsker klubben naturligvis at have et samarbejder og blive på Team Cabe. Så som det er nu, så kører alt uforandret.

Lige om hjørnet har vi fastelavn, ligesom der snarligt er stævne. Igen i år afholder klubben DM. Så der er masser af spændende arrangementer at se frem til.

3. Kasseren fremlægger regnskab for 2018

2018 har vi igen vendt til overskud.

Overskuddet i år udgør 27.000 i overskud, mod sidste års tab på 30.000. Så efter sidste års investeringer i ridebane mm, er vi kommet godt tilbage.

I 2018 kan der ses at elevindbetalingerne er faldet. Ligeledes er driftudgifterne faldet, herunder udgifter til undervisningen.

Ved stævner har vi et overskud på 106.000.

Kiosken har desværre givet et tab på 17.000, der har desværre i år været mindre salg ved stævnerne, herunder især DM. Tabet bl.a. ses i at der har været færre publikum til især DM i år, hvorfor det budgetteret salg ikke blev opnået.

Administration er faldet en del, da vi sidste år købte ridebane, hegn hertil, bane mm. I år har der ikke været lige så mange småanskaffelser/nyanskaffelser, hvorfor administrationsomkostningerne er faldet i 2018.

Afskrivningerne er samme som sidste år, som er afskrivninger på ridebanen.

De likvide beholdninger er forsøgt holdt nede, for at kunne betale af på klubbens kreditorer.

Egenkapitalen er ultimo 2018, tilbage til hvad den var primo 2017.

Så generelt kan det siges at rideklubben har opnået et tilfredsstillende regnskab i 2018.

4. Diverse udvalg aflægger beretning

Stævne-/sponsorudvalg

Kører som altid fint. Vi er godt i gang med at søge sponsorater, lige som vi er godt i gang med planlægning af årets stævner. Vi kan godt bruge flere hjælpere til udvalgene.

Klubben er blevet spurgt på at holde D4 mesterskab hold for hest/pony, som stævneudvalget har sagt ja til og som holdes d. 10. juni. (Mandag, 2. pinsedag)

Juniorudvalg

I 2018 har der været hold flettedag, som var en god succes.

På fredag er der videoaften, som er godt undervejs i planlægningen.

Køkkenudvalg:

Kunne godt ønske nogle flere medlemmer.

5. Fastsættelse af medlemskontingent

Kontingentet foreslås at være uændret, dette blev vedtaget.

6. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Formand Micael Tolstrup på valg, modtager genvalg

Næstformand Belinda Frandsen på valg, modtager ikke genvalg

Kasserer Hanne Jensen ikke på valg

Sekretær Dorthe Rasmussen ikke på valg, træder af.

Menigt medlem Julie Dybdal Jensen på valg, modtager ikke genvalg

Menigt medlem Anja Seerdorff ikke på valg

Menigt medlem Linda Agerbo på valg, modtager genvalg

De medlemmer på valg, som ønsker genvalg og blev stemt ind igen.

Af nye medlemmer foreslår bestyrelse Mette Taarnager Ross, Betinna Haupt og Camilla Dalgaard. Alle takker ja til at blive valg. Og blev af generalforsamlingen valg ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.

8. Valg af 2 suppleanter

Susanne Høy ønsker genvalg

Susanne blev genvalgt.

Birgitte Strøyer foreslås som suppleant og blev valg ind.

9. Valg af intern revisor

Belinda Frandsen vil gerne vælges til intern revisor og blev valg hertil.

10. Valg af juniorrepræsentant til bestyrelsen

Freja Piil vil gerne være juniorrepræsentant og blev valg.

11. Valg til diverse udvalg (stævne-, sponsor-, køkken-, junior, hjemmeside og bladudvalg)

Lotte De Blanck vil gerne stille op til stævneudvalget og er stemt ind.

12. Eventuelt.

Micael foreslår at klubben holder en ordentlig rytterfest. Dels for at hædre at Brit og Michael har været en stor del af klubben igennem så mange år, men også fordi det kan blive den sidste med Brit og Michael ved roret for Team Cabe. Samtidig også for at hædre klubben.

Generalforsamlingen syntes det er en god idé, som klubben godt kunne arbejde videre med.

Heidi har indset et forslag til bestyrelsen, til et nyt klubmesterskabs arrangement. For at ride et reelt mesterskab, frem for at samle point sammen. Det vil være for hest og pony i dressur og spring. Rideskoleklubmesterskaberne vil køre som hidtil, ligeså vil championatlisten køre som hidtil. Dette har stævneudvalget vedtaget at det vil være sådan det gøres i 2019.