Vedtægter for Ringsted Sports Rideklub
Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 23 februar 2022


§ 1

Klubbens navn er Ringsted Sports Rideklub
Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune
Klubbens adresse er Formandens adresse

§ 2

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

§ 3

Ringsted Sports Rideklub er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4

Klubben kan optage aktive, passive og juniormedlemmer. Medlemmer under 18 år kan kun optages som juniormedlemmer. Passive medlemmer har ikke ret til at deltage i rideaktiviteter. Børn under 18 år har ikke stemmeret, men forældre eller værge for disse børn kan få fuldmagt til at stemme på deres vegne. 1 stemme pr. barn. Når medlemskontingentet er fuldt indbetalt, har medlemmerne de rettigheder og pligter, som er angivet i lovene.

§ 5

Medlemskontingentet udgør for år 2022/2023:

Juniorer 380 kr. (Medlemmer op til 18 år)
Ungryttere 400 kr. (Medlemmer der fylder 19 - 24 år i kalenderåret) 
Seniorer 450 kr. Medlemmer der fylder 25 eller mere i kalenderåret) 
Passive 450 kr. 

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og udvalgsmedlemmer der anvender mere end 50 timer på klubarbejdet årligt kan få refunderet sit medlemskontingent ved udgangen af kontingentåret. Kontingentfriheden kan overdrages til et hos vedkommende bestyrelsesmedlems hjemmeboende barn under 18 år.
Medlemskontingentet er incl. det til Dansk Ride Forbund pr. medlem fastsatte kontingent.
Kontingentet er helårlig forud og forfalden til betaling i januar måned. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest den 1. december. Er kontingentet ikke indbetalt inden udgangen af april måned, ophører vedkommendes medlemsrettigheder og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance. Der betales ikke indskud.

Alle ryttere, der indmeldes i 1. halvår betaler fuldt kontingent.
Ryttere, der indmeldes efter 1.7 betaler ½ kontingent.
Ryttere, der indmeldes efter 1.10 betaler 1/4 kontingent.

§ 6A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben.
For at denne beslutning skal være gyldig, kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have ret til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted.
Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.
Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 6B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tælles som afgivne).
Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig.
Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds amatør- og ordensudvalg inden 4 uger.

§ 6C

I det af § 6B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds amatør- og ordensudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund (eksklusion).

§ 7

Klubbens anliggender foretages af en bestyrelse på 7 medlemmer + 2 suppleanter, der vælges på generalforsamlingen, og som skal være fyldt 18 år og være amatører.
Kan der på generalforsamlingen ikke findes/vælges 7 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen, accepteres en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter, 5 medlemmer og 3 suppleanter eller 7 medlemmer og 1 suppleant.
Desuden vælger juniorudvalget selv en juniorobservatør, som har møderet til bestyrelsesmøder, når der drøftes for juniorudvalget aktuelle punkter. Denne skal minimum fylde 15 år i valgåret og har ikke stemmeret i bestyrelsen, kun taleret.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter og juniorobservatører for 1 år ad gangen.
Der afgår hvert år 3 (4) bestyrelsesmedlemmer. På generalforsamlingen vælges det antal bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, samt suppleanter og juniorobservatører.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
1. suppleant deltager i bestyrelsesmøderne med taleret og uden stemmeret.
I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanterne i rækkefølge i bestyrelsen, som herefter konstituerer sig på ny. Genvalg kan finde sted.
Følgende grupper af mennesker må ikke sidde i Ringsted Sports Rideklubs bestyrelse:
1. Etablissementsejere og/eller bestyrelsesmedlemmer for etablissement/den selvejende institution.
2. Ejere og forpagtere og/eller bestyrelsesmedlemmer for den ejerinstitution, hvor klubben hører til.
3. Generelt undervisere, dog ikke amatørtrænere.
4. Ansatte på etablissementet.

§ 8

Bestyrelsen sammentræder på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 5 bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen oplæses og underskrives på nærmest følgende bestyrelsesmøde.

§ 9

Formanden, næstformanden, kasseren og sekretæren kan disponere over klubbens midler til klubbens formål, og træffe alle bestemmelser over dens virksomhed og varetager dennes tarv på bedste måde. 

Procura meddeles formand-næstformand-sekretær og kasserer som underskriver to i forening.

§ 10

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer, via klubbens hjemmeside(www.rsr4.dk) med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen skal meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel på klubbens hjemmeside (www.rsr4.dk) og på sociale medier.    Derudover vil indkommende forslag og dagsorden være at finde på klubbens hjemmeside. (www.rsr4.dk). Medlemmer over 18 år, forældre eller værger til børn under 18 år er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder (se dog § 4). Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede klubregnskab forelægges til godkendelse
4. Diverse udvalg aflægger beretning
5. Fastsættelse af medlemskontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af intern revisor
10. Valg af juniorobservatører til bestyrelsen
11. Valg til diverse udvalg
12. Eventuelt
På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger er ved simpelt flertal, se dog §§ 11 og 14. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§11

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer

§ 12

Regnskabet går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige forslag til budget for det kommende år.

§ 13

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller mindst 7 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§ 14

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved en første af disse generalforsamlinger skal beslutning om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiviteter skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for distrikt 4.

Nyheder

Events